На основу чл. 41, 42. и 57. став 1.  тачка 1) Закона о основама система образо­ва­ња и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 47. Ста­ту­та Основне школе „Десанка Максимовић“ у Футогу (у даљем тексту: Школа), у сарадњи с надлежним органом града Новога Сада, школски одбор Школе на седници одржаној 17.12. 2013. године донео је

 

 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа (у даљем тексту: Правилник) прописују се мере, начин и поступак заштите ученика Шко­ле и начин њиховог спровођења.

Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу с ближим условима, об­ли­цима, мерама, начину, поступку и смерницама за заштиту и безбедност ученика, које прописује министар надлежан за послове образовања.

Члан 2.

Ученици имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника:

1) у школској згради и школском дворишту;

2) на путу између куће и Школе;

3) ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образов­но-вас­питног рада или других активности које организује Школа.

Члан 3.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

1) поступака других лица,

2) болести и повреда,

3) пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.

 

Члан 4.

Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају или отклањају.

Члан 5.

Одредбе Правилника дужни су да поштују директор Школе (у даљем тексту: директор), запослени у Школи (у даљем тексту: запослени), ученици, родитељи, односно старатељи ученика (у даљем тексту: родитељи) и трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

 

Члан 6.

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, секретару Школе (у даљем тексту: секретар), дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла  да угрози заш­титу и безбедност  ученика.

Члан 7.

Посебна обавеза директора и помоћника директора је да повремено, а најмање два пута месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбед­но­с­ти ученика.

Провера из става 1. овог члана врши се без најаве.

Члан 8.

Ради спровођења мера утврђених Правилником, Школа сарађује са државним органима, органима града Новога Сада и другим субјектима с којима је таква сарадња потребна.

Члан 9.

На материју коју уређује Правилник примењују се и одредбе других општих аката Школе чија је примена важна за остваривање заштите и безбедности ученика.

 

 

II. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У ЗГРАДИ ШКОЛЕ И
ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

 

1. Заштита и безбедност од поступака других  лица

Члан 10.

Заштита и безбедност ученика од поступака других лица обухвата:

1) заштиту и безбедност од дискриминације;

2) заштиту и безбедност од насиља, злостављања и занемаривања;

3) заштиту и безбедност од страначког организовања и деловања.

Члан 11.

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служе поштовање од­ре­даба Правила понашања у Школи и активности стручног тима за заштиту од дис­криминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Поред тога, остваривању заштите и безбедности ученика од поступака других лица служе и одредбе одредбе чл. 12. и 13. Правилника.

Члан 12.

За време трајања наставе и других активности, стално су откључана само глав­на улазна врата и само једна капија на школском дворишту – она која гравитира глав­ном улазу у школску зграду.

За откључавање капија на школском дворишту и улазних врата овлашћени су до­мар Школе (у даљем тексту: домар), директор и секретар.

Пре почетка наставе, домар откључава капију на школском дворишту и главна улазна врата, проверава стање школских просторија, о томе обавештава директора, помоћника директора или секретара и предузима друге неопходне мере.

Друга улазна врата на школској згради откључавају се по потреби.

Члан 13.

Када се у Школи не изводи настава нити друге активности, све капије на школ­ском дворишту и сва улазна врата на школској згради су  закључана.

За откључавање капије и улаза на почетку радног времена у првој смени и за закључавање капије и  улаза на крају радног времена задужен је домар, а у његовом одсуству – друго лице, по овлашћењу директора или помоћника директора. 

 

2. Заштита и безбедност од болести и повреда

Члан 14.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и повреда, Школа:

1) води бригу о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта;

2) води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и ученика;

3) поступа по мерама надлежних органа донете по прописима у области здрав­ства;

4) према својим могућностима обезбеђује коришћење школског намештаја, на­ставних и других средстава који су безбедни  за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;

5) према својим могућностима примењује стандарде и нормативе који се од­но­се на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;

6) обезбеђује надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде;

7) предузима мере у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и о томе обавештава његовог родитеља;

8) родитеља ученика чије здравствено стање, према процени директора, по­моћ­ника директора, наставника или стручног сарадника, може представљати опасност за друге ученике и запослена лица, обавезује да таквог ученика одведе на одговарајући преглед и забрањује му долазак на наставу и друге активности које организује Школа, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји.

Члан 15.

Ученика чије здравствено стање, према налазу надлежног лекара, представља опасност за остале ученике и запослена лица, родитељи не смеју слати на наставу нити на друге активности у организацији Школе.

 

3. Заштита и безбедност од пожара, поплаве, електричне струје,
удара  грома и других опасних појава

Члан 16.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од пожара, Школа је обавез­на да се придржава Закона о заштити од пожара, пратећих прописа и свог општег акта о тој материји.

 

Члан 17.

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве или изливања фекалија, домар проверава исправност водоводних и канализационих инсталација  и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек­тора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на водоводним или ка­нализационим инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

Члан 18.

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар прове­ра­ва исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уоче­них промена које могу угрозити безбедност.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, дирек­то­ра, помоћника директора или секретара о уоченим променама на електричним ин­ста­лацијама, које могу угрозити безбедност.

Члан 19.

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот или здравље ученика.

Члан 20.

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно про­верава исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, ди­рек­тора, помоћника директора или секретара о уоченим променама на громобранским ин­сталацијама, које могу довести у питање њихово функционисање.

Поред спровођења мера из ст. 1. и 2. овог члана, Школа је обавезна да за време грмљавине обезбеди да ученици буду у школској згради.

Члан 21.

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом чл. 16. до 20. Правилника.

 

 

 

 

III. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ ИЗМЕЂУ КУЋЕ И ШКОЛЕ

Члан 22.

Директор и запослени прате стање саобраћајне сигна­ли­зације на прилазима Школи.

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигна­ли­зацији обавести директора или секретара, који ће ради ре­шавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

Члан 23.

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања без­бед­ности у саобраћају на прилазима Школи (постављање „лежећих полицајаца“, сема­фора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље).

Члан 24.

Поред активности усмерених на побољшање безбедности у саобраћају, у вези са заштитом и безбедношћу ученика на путу од куће до Школе и обратно, директор, по­моћник директора и запослени из реда наставног особља:

1) опомињу ученика којег сретну на његовом путу од куће до Школе или об­рат­но, ако се небезбедно понаша;

2) о сваком небезбедном понашању ученика обавештавају његовог одељењ­ског старешину, који о томе обавештава његовог родитеља и предузима друге мере.

 

 

IV. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ВАН ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

 

Члан 25.

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету, екскурзији или настави у природи, као и за време извођења неке  друге активности ван зграде Школе и школског дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сход­но се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедности ученика у згра­ди Школе и школском дворишту.

Поред одредаба из става 1. овог члана, на остваривање заштите и безбедности уче­ника ван зграде Школе и школског дворишта, за време остваривања образовно-вас­пит­ног рада и других активности које организује Школа, примењују се и одредбе чл. 26. Правилника.

 

1. Заштита и безбедност ученика за време извођења излета, екскурзија,
наставе у природи и сличних активности

Члан 26.

Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзија, наставе у природи и сличних активности  с ученицима, Школа ће посебну пажњу посветити његовој ос­по­соб­љености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активности ко­ја се организује.

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика од­но­си се нарочито на:

1) поседовање одговарајуће лиценце за рад;

2) кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика;

3) кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту  у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обез­бе­ђена медицинска помоћ и тако даље);

4) квалитет исхране ученика.

 

 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 27.

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Основна Школа „Десанка Максимовић“Футог, заведен под бројем 558, од 16.12. 2010. године.

Члан 28.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

Председник Школског одбора

__________________________

 

            Правилник је заведен под деловодним бројем 378, од 17.12. 2013. године, објављен је на огласној табли Школе дана 17.12. 2013. године, а ступио је на снагу дана 25.12. 2013. године.

 

Секретар Школе

_____________________